Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » Konkurs "Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"
Aktualności
2011-04-27 / Konkurs "Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego"
Tegoroczna edycja konkursu jest drugą,odkąd zmieniliśmy formułę konkursu.Wiąże się z jubileuszem 60-lecia działalności Archiwum Państwowego.

Cele konkursu:

-zainteresowanie młodzieży historią Kalisza i regionu

-popularyzacja zasobów Archiwum Państwowego w Kaliszu

-popularyzacja zbiorów kaliskich bibliotek i innych instytucji naukowych

-odkrywanie przez młodzież nieznanych jej dotąd "skarbów" Kalisza i okolic

-samodzielne odkrywanie nowych źródeł

Organizator:

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Współorganizatorzy:

-Bibiloteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

-Wydział Kultury i Sztuki,Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu

-Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Organizacja konkursu:

a) Adresaci:

konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

-dla uczniów szkół podstawowych

-dla uczniów gimnazjów

-dla uczniów szkół średnich

W zmaganiach konkursowych będą rywalizować ze sobą drużyny wystawione przez szkoły.Jedną szkołę może reprezentować od 1 do 3 drużyn.W skład drużyny może wejść do 3 osób.Nad pracami drużyny czuwa wyznaczony opiekun-nauczyciel.Szkoły mogą też wystawiać indywidualnych uczestników konkursu.

b) Zadania

W skład tematyczny konkursu wchodzą trzy zagadnienia z dziedziny archiwistyki oraz cztery dotyczące historii Kalisza i regionu kaliskiego.Zadaniem każdej z drużyn jest wybranie jednego tematu z pierwszej kategorii archiwistycznej oraz dwóch z zakresu historii regionalnej i opracowanie ich w wybranej formie.Dopuszczamy zastosowanie następujących form wykonania:

-metoda plastyczna,np.plakat,makieta,obraz,itp.

-metoda pisemna:opracowanie w formie pisemnej danego tematu z możliwością dodawania fotografii,kserokopii,skanów

-metoda multimedialna,np.prezentacja multimedialna,wykonanie strony internetowej itp.(na nosniku CD,DVD,w sieci internetowej)

-metody audiowizualne:zarejestrowanie wywiadu z kimś i opracowanie tego wywiadu,nakręcenie filmu amatorskiego w formie np.scenek historycznych (na nośniku CD,DVD)

c)Zagadnienia

W związku z obchodzonym w roku 2011 jubileuszem 60 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu tegoroczny konkurs składa się z dwóch kategorii zagadnień.Tematy obowiązujące w 2011 roku to:

a)kategoria archiwistyczna:

-Losy Archiwum Państwowego w Kaliszu na przestrzeni 60 lat

-zawód archiwisty

-"Perły w koronie" Archiwum Państwowego w Kaliszu,czyli to,co najciekawsze w zasobie...

b) kategoria historii regionalnej:

-ojciec Stefan Dzierżek TJ-duchowny i patriota

-ulica Babina

-podkaliskie dworki i pałace

-najbardziej znani kaliscy przedsiębiorcy z XIX wieku i 20-lecia międzywojennego

Z pierwszej kategorii uczestnicy wybierają 1 temat,z 2-dwa.Każda z drużyn przygotowuje pracę prezentującą 3 wybrane zagadnienia.

Materiały źródłowe:

Organizatorzy zostawiają uczestnikom zupełną dowolność w wyborze materiału źródłowego.Każda praca wymaga jednak podania źródeł,które do jej przygotowania zostały użyte.Różnorodność źródeł i sposób ich wykorzystania będą miały wpływ na ocenę pracy.Uczestnicy konkursu mogą także skorzystać z zasobów Archiwum Państwowego.Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji archiwalnych w oparciu o nasze materiały źródłowe.

Ocenianie

Archiwum Państwowe w Kaliszu powoła komisję,która dokona oceny zgłoszonych prac.Prace,które nie będą podpisane i nie będą zawierały zestawienia materiałów źródłowych,z których się skorzystało,nie będą oceniane.Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

-różnorodność źródeł wykorzystanych przy tworzeniu pracy(rodzaje źródeł historycznych,nazwy instytucji,z których źródła pochodzą)

-wartość merytoryczną pracy

-wartość poznawczą pracy

-walory estetyczne w zależności od wybranej formy wykonania

-wieloaspektowość spojrzeń na dany obiekt np.pod względem historii społecznej,historii kultury,historii architektury itp.

Każde kryterium zostanie ocenione w skali 0-10 punktów.Uzyskana suma punktów zaważy o ostatecznie zajętym miejscu.Laureat najbardziej prestiżowego miejsca otrzyma nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza,który sprawuje honorowy patronat nad konkursem.

Terminy:

Prace należy przekazywać do siedziby Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul.Poznańskiej 207 do dnia 16 maja włącznie.Prace zgłaszane po tym terminie nie będą oceniane.Podsumowanie konkursu nastąpi podczas Święta Miasta Kalisza w czerwcu 2011 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem można kontaktować się z Archiwum Państwowym w Kaliszu pod numerem telefonu: 62 767 10 22 lub mailowo:sekretaria@kalisz.ap.gov.pl

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki